Tổng hợp

Công văn 1670/TCT-TNCN

Công văn 1670/TCT-TNCN

Công văn 1670/TCT-TNCN về truy thu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 1670/TCT-TNCN

Số: 1670/TCT-TNCN
V/v truy thu thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Ngày 25/01/2013, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông có công văn số 08/CV-MĐ gửi Tổng cục Thuế về việc tuy thu thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“ Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

– Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

– Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hóa (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thuế lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”.

Điều 1. Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“ Sửa đổi Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

– Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế; trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

– Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thiếu sót về thời hạn trong việc ký kết hợp đồng lao động (hợp đồng thử việc có thời hạn dưới 3 tháng và có thời gian ngắt quãng giữa hợp đồng thử việc và hợp đồng dài hạn; trả lương cho cá nhân đã hết hợp đồng lao động mà không ký lại hợp đồng lao động) thì phải thực hiện nộp số thuế TNCN truy thu theo quy định hiện hành.

– Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện lập cam kết theo mẫu 23/BCK-TNCN nhưng hết năm chưa thực hiện cung cấp danh sách cá nhân nhận được thu nhập để cơ quan thuế biết, Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Miền Đông để xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *