Tổng hợp

Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB về đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức năm 2011 và 2012 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

————–
Số: 1823/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức,
viên chức năm 2011 và 2012.

Bạn đang xem: Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan Nhà nước và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Năm 2011, Bộ đã đăng ký cho công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ vẫn chưa tổ chức thi. Trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đối với ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, tiếp tục đăng ký nhu cầu và cử công chức, viên chức tham gia dự thi nâng ngạch lên ngạch chính và cao cấp năm 2012 để tổng hợp chung cho 02 năm và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2012.

Cụ thể:

– Công văn và danh sách chung đối với cả số đăng ký thi năm 2011 và 2012 (theo mẫu số 03 ban hành tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

– Hồ sơ chỉ đối với các trường hợp đăng ký của năm 2012 (số đăng ký năm 2011 đã gửi về Vụ Tổ chức cán bộ).

Sau thời gian nêu trên, đơn vị nào không gửi đăng ký, Bộ coi như đơn vị không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

(đã ký)

Lê Văn Chương

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *