Tổng hợp

Công văn 3130/BNN-HTQT

Công văn 3130/BNN-HTQT

Công văn 3130/BNN-HTQT năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 3130/BNN-HTQT

Số: 3130/BNN-HTQT
V/v: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao về việc “Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực” và các biểu mẫu liên quan.

Đề nghị các quý đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung thông tư trên và các mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ: http://lanhsuvietnam.gov.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các quý đơn vị./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, HTQT (KV100)

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trần Kim Long

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *