Tổng hợp

Công văn 3269/TCHQ-TXNK

Công văn 3269/TCHQ-TXNK

Công văn 3269/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai” do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 3269/TCHQ-TXNK

Số: 3269/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai”

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

Đường sắt Việt Nam.
(Số 93-97 đường Lê Duẩn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1284/ĐS-RPMU ngày 04/6/2013 của Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010), khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) thì dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

2. Hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; hồ sơ, thủ tục miễn thuế; quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 79/2009/TT-BTC (nay là Điều 102, Điều 103, Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC).

Tổng cục Hải quan thông báo để Đường sắt Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

(Đã ký)

Lỗ Thị Nhụ

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *