Tổng hợp

Công văn 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01 tháng 7 năm 2012 giải thích Điều 25 quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
Số: 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: Giải thích Điều 25 quy chế tuyển sinh
Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Bạn đang xem: Công văn 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy và Công điện số 555/CĐ-BGDĐT ngày 30/6/2012, một số phương tiện thông tin đại chúng đã hiểu và giải thích chưa đúng nội dung điểm d, khoản 3, Điều 25 của quy chế, có thể dẫn tới sự hiểu lầm trong công luận. Về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích rõ thêm như sau:

1. Thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài phòng thi.

2. Thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

3. Căn cứ vào những quy định trên, cán bộ coi thi xem xét để xử lý theo quy chế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để bc);
– Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để bc);
– BCĐ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012;
– Các báo, đài (để phối hợp);
– Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTKĐCLGD
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Nghĩa

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *