Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

Mẫu số 20

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
……………………………………………….……

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trụ sở (địa chỉ): …………………….…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông …….

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: .……….…………………………………

Trụ sở (địa chỉ): ………………………………………… Số điện thoại: ……………….

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho ………… với các thông tin sau đây:

– Mục đích triển lãm, hội chợ: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

– Thời gian từ ngày ………. tháng ….. năm …. đến ngày …. tháng …… năm ……

– Tại địa điểm: ………………………………………………………….………………….

Kèm theo đơn này:

– Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ;

– Danh sách các đơn vị tham gia.

……………………………………………………………….. cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *