Tổng hợp

Công văn 4930/VPCP-KTN

Công văn 4930/VPCP-KTN

Công văn 4930/VPCP-KTN năm 2013 ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Vinashin và Tập đoàn Veka của Hà Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 4930/VPCP-KTN

Số: 4930/VPCP-KTN
V/v ký kết Bản ghi nhớ về chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Vinashin và Tập đoàn Veka của Hà Lan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (công văn số 1239/CNT-LHTQT ngày 31 tháng 5 năm 2013) về việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn Vinashin) và Tập đoàn Veka của Hà Lan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Vinashin căn cứ nhu cầu của thị trường đóng tàu và khả năng tài chính của Tập đoàn để thực hiện việc hợp tác đầu tư với Tập đoàn Veka của Hà Lan theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, ĐMDN, PL, V.I, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *