Tổng hợp

Công văn 5631/BHXH-VP

Công văn 5631/BHXH-VP

Công văn 5631/BHXH-VP báo cáo việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

—————

Bạn đang xem: Công văn 5631/BHXH-VP

Số: 5631/BHXH-VP
V/v báo cáo việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động và nhân dân, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã tổ chức, duy trì việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.

Tuy nhiên, việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chưa nghiêm túc, chỉ có 20 BHXH tỉnh, thành phố có báo cáo tình hình thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần trong báo cáo định kỳ hàng tháng.

Để đánh giá tình hình thực hiện việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần của toàn Ngành, bên cạnh việc duy trì báo cáo định kỳ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả (theo biểu đính kèm) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Văn phòng) trước ngày 15/1/2012 để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (b/c);
– Phó TĐ Nguyễn Minh Thảo (b/c);
– Lưu: VT, TH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Trần Phi

BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh ……….

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN
từ ngày 1/3/2011 đến 31/12/2011
(Kèm theo Công văn số ngày tháng năm 2012)

I. Kết quả thực hiện

STT

Đơn vị thực hiện

Bình quân số cán bộ làm việc sáng thứ bảy hàng tuần

Tổng số buổi làm việc sáng thứ bảy hàng tuần

Kết quả thực hiện

Ghi chú

Số đối tượng đến giao dịch


Số hồ sơ

Hỏi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT
Giao dịch hồ sơ về chế độ, chính sách BHXH, BHYT
Tổng số đối tượng
Bình quân số đối tượng đến giao dịch/ngày
Tiếp nhận
Trả kết quả Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả
Bình quân số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả/ngày
1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 7/4 9 10 11 = 9 + 10 12 = 11/4 13
I BHXH tỉnh, thành phố
Phòng…
II BHXH quận, huyện, thị xã
1 BHXH huyện A
2
3

Tổng cộng

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *