Tổng hợp

Công văn 766/VPCP-KGVX

Công văn 766/VPCP-KGVX

Công văn 766/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công tác quản lý thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

—————
Số: 766/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối
với công tác quản lý thị trường

Bạn đang xem: Công văn 766/VPCP-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

– Bộ Công thương;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Công thương (Tờ trình số 11901/TTr-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011) về dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công thương nghiên cứu đưa chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường vào nội dung của Đề án cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 – 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó TTgCP;
– Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
– VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3). Nh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *