Tổng hợp

Công văn 9197/VPCP-KGVX

Công văn 9197/VPCP-KGVX

Công văn 9197/VPCP-KGVX về hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

—————
Số: 9197/VPCP-KGVX
V/v hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm
2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn đang xem: Công văn 9197/VPCP-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 61/TTr-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2011 về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: thực hiện nghỉ vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 01 năm 2012 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2012.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó TTg CP;
– VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3), lb.45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *