Tổng hợp

Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mục lục

Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

BNC.Edu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Đây là biểu mẫu đưa ra quyết định chính thức đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

ĐẢNG BỘ…………..

ĐẢNG ỦY……………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—–o0o—–

Số……………-BC/ĐU …..ngày ….tháng….năm ……

BÁO CÁO
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày………tháng………năm……….., đảng uỷ………………………………………………………………………………

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị……………………………………………………………………..

trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng uỷ viên………….đ/c. Có mặt:………..đ/c. Vắng mặt:………….đ/c.

Lý do vắng mặt:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị:……………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………

Thư ký hội nghị:,…………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị………………………………………………………………….. như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với quy định của điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tối thấy đảng viên dự bị……………………………………………….. xứng đáng dược xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của………….đ/c (đạt…….%) so với tổng số uỷ viên.

Số không tán thành………….đ/c (………%), với lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đảng uỷ bộ phận …………………………………………………………………………………………………………………..

đề nghị Đảng uỷ cơ sở……………………………………………………………….xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị……………………………………………………………….trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:
– Đảng uỷ………………..
– Lưu Văn phòng đảng ủy

TM/ĐẢNG ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *