Tổng hợp

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó mới nhất

Mục lục

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó mới nhất

Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó là một văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định…) hoặc giải quyết các công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị để ký thay các văn bản giấy tờ và giải quyết các công việc cần thiết phải có sự can thiệp của người quản lý

Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó để thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi ủy quyền bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan.

Dưới đây là Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó được BNC.Edu.vn cập nhật dựa trên Bộ luật dân sự và các văn bản hiến pháp hiện hành, theo đó người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………………………………………….…..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ………..………….;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……..… về việc phân công, ủy quyền cho …………………………………………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: Giám đốc Công ty ..………………….………………………………………….…..

Số CMTND: ……………..do Công an thành phố………….. cấp ngày ………………..….

Địa chỉ…… ..………………….………………………………………..………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty ..………………….………………………….……..…..

Số CMTND……………. do Công an thành phố,…………cấp ngày …………..……….

Địa chỉ ..………………….………………………………………..………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….………

…………………………………………………………………………………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *