Tổng hợp

Mẫu S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Mục lục

Mẫu S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Mẫu S03a-DNN: Sổ nhật ký chung được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Số liệu trên Sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ cái.

Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn áp dụng, vậy mẫu sổ Nhật ký chung cũng như cách ghi chi tiết như nào thì mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Bạn đang xem: Mẫu S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm…

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn ghi Sổ Nhật ký chung

Đầu trang sổ ghi số cộng trang trước chuyển sang. Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.

  • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
  • Cột B: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
  • Cột C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
  • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.
  • Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ cái.
  • Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
  • Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.
  • Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.
  • Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *