Tổng hợp

Quyết định 1746/QĐ-BYT

Quyết định 1746/QĐ-BYT

Quyết định 1746/QĐ-BYT về công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Related Articles

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Quyết định 1746/QĐ-BYT

Số: 1746/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 03 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp được ghi trực tiếp trong giấy phép.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam và Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Viện KNT TW, Viện KNT TP Hồ Chí Minh, Viện KĐGQ vắc xin, SPYT;
– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
– Văn phòng , các Phòng Cục QLD;
– Lưu: VT, QLD (02 b);

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1

Tên:

Batex Healthcare (Asia) Pte, Ltd.

Địa chỉ:

150 Beach Road, #30-01/08 Gateway West, Singapore 189720, Singapore

Điện thoại:

65 6222 1900

Fax: 65 6222 9927

2

Tên:

Merck KGaA

Địa chỉ:

Frankfurter Strasse 250 – 64293 Darmstadt, Germany

Điện thoại:

+ 49 6151 720

Fax: + 49 6151 72 2000

3

Tên:

Shanghai Tasly Pharmaceutial Co., Ltd.

Địa chỉ:

No. 280, Curie Rd, Zhangjiang High-Tech Park, Pudong, Shanghai, China

Điện thoại:

0086-021-61052891

Fax: 0086-021-61052890

Tổng số: 03 Doanh nghiệp

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *