Tổng hợp

Quyết định 870/QĐ-KTNN

Mục lục

Quyết định 870/QĐ-KTNN

Quyết định 870/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 06 tháng 6 năm 2012 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
———————-
Số: 870/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 870/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

————————
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị quyết Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước họp ngày 25/5/2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo KTNN;
– Các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN;
– Lưu: VT, TCCB (30).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng

QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 6 năm 2012
của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Trong quy định này, quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước bao gồm các nội dung chính sau:

a) Quản lý biên chế cán bộ, công chức;

b) Tuyển dụng công chức và hợp đồng lao động;

c) Bố trí công tác, phân công công tác, điều động, biệt phái công chức và người lao động;

d) Quy hoạch cán bộ, công chức;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và người lao động;

e) Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức và người lao động;

g) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức;

h) Khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ đối với công chức;

i) Quản lý ngạch, thực hiện chế độ tiền lương;

k) Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu và chế độ khác đối với công chức và người lao động;

m) Thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ;

n) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác quản lý cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động.

2. Các nội dung khác về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

3. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước (trừ một số điều khoản áp dụng riêng cho từng đối tượng). Việc phân cấp quản lý đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Luật Viên chức và hướng dẫn của Kiểm toán Nhà nước đối với đối tượng là viên chức.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác quản lý cán bộ, công chức; ban hành chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành.

2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý cán bộ, công chức; thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc phạm vi được phân cấp.

3. Tuân thủ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và các quy định của Đảng, Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.

4. Phân cấp quản lý cán bộ, công chức đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được phân cấp quản lý công chức. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quản lý biên chế cán bộ, công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Phê duyệt kế hoạch biên chế cán bộ, công chức hàng năm của toàn ngành gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

b) Phân bổ, giao chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị và chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; quyết định chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các đơn vị trực thuộc.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế công chức và nhu cầu hợp đồng lao động hàng năm của đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động hàng năm của toàn ngành; thông báo chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; chỉ tiêu hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc.

Điều 4. Tuyển dụng công chức và hợp đồng lao động

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Chỉ đạo, định hướng về xác định vị trí việc làm, quyết định chính sách tuyển dụng và định hướng chuyên ngành tuyển dụng

.b) Phê duyệt đề án tuyển dụng công chức của toàn ngành trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp; quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức.

c) Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với những trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển về các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; Riêng các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng phải thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi quyết định tiếp nhận công chức trong toàn ngành.

d) Quyết định tuyển dụng công chức cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực

a) Dự kiến nhu cầu, chuyên ngành cần tuyển dụng công chức; báo cáo, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu được giao (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận công chức theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

c) Phân công nhiệm vụ cho công chức về công tác tại đơn vị trên cơ sở chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo sau khi có quyết định tuyển dụng của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

d) Quyết định cử người hướng dẫn tập sự, hủy quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với công chức được tuyển dụng thuộc đơn vị quản lý.

đ) Ký hợp đồng lao động với người lao động để thực hiện một số loại công việc theo quy định của Nhà nước và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

3. Thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

a) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 điều này.

b) Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định cử người hướng dẫn tập sự, hủy quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với công chức được tuyển dụng thuộc đơn vị quản lý.

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án tuyển dụng công chức của toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng công chức theo quy định.

c) Thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký quyết định cử người hướng dẫn tập sự, thừa lệnh ký hủy quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với công chức được tuyển dụng thuộc các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành.

d) Ký hợp đồng lao động với người lao động để thực hiện một số loại công việc theo quy định của Nhà nước tại các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng ý.

Điều 5. Phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái công chức

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Phân công nhiệm vụ cho công chức lãnh đạo là vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành.

b) Quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức giữa các đơn vị trong toàn ngành;

c) Quyết định điều động, biệt phái công chức tại các đơn vị trực thuộc ra công tác ngoài Kiểm toán Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

a) Phân công nhiệm vụ cho công chức lãnh đạo là phó vụ trưởng và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương trở xuống thuộc đơn vị quản lý.

b) Quyết định điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của phó trưởng phòng và tương đương trở xuống trong phạm vi nội bộ đơn vị.

c) Đối với công chức là Trưởng phòng và tương đương thì thủ trưởng đơn vị trước khi bố trí, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi nội bộ đơn vị phải báo cáo và được Tổng Kiểm toán Nhà nước chấp thuận.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức quy định tại khoản 1, mục c khoản 2 Điều này.

Điều 6. Quy hoạch cán bộ, công chức

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo và lãnh đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, công chức trong phạm vi toàn ngành theo quy định của Đảng và Nhà nước, bao gồm:

a) Quy hoạch các chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

c) Quy hoạch đội ngũ công chức chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, tiêu chuẩn cán bộ, công chức và thực trạng đội ngũ công chức hiện có đề xuất việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với từng thời điểm và thực hiện công tác quy hoạch công chức thuộc đơn vị quản lý theo đúng quy trình quy định.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện việc xây dựng và hướng dẫn quy trình, phương pháp, các bước tiến hành quy hoạch cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc.

Điều 7. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành.

2. Việc phân cấp đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động thực hiện theo quy định của quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán Nhà nước.

Điều 8. Nhận xét, đánh giá công chức

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Chỉ đạo nhận xét, đánh giá công chức trong toàn ngành theo định kỳ hàng năm và theo yêu cầu quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức.

b) Nhận xét đánh giá công chức lãnh đạo là phó vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhận xét đánh giá công chức lãnh đạo là Trưởng phòng và tương đương trở xuống và công chức thuộc đơn vị.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá công chức lãnh đạo là phó vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành; tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.

b) Tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn tổ chức triển khai công tác nhận xét, đánh giá công chức trong toàn ngành theo quy định.

Điều 9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Ban hành quy định, hướng dẫn về quy trình, thủ tục và điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức của Kiểm toán Nhà nước.

b) Phê duyệt chủ trương, nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành.

c) Ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm đối với công chức là lãnh đạo cấp vụ; ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo là Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc đơn vị quản lý.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *