Tổng hợp

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh.

Mẫu số 07
Ban hành kèm theo
Thông tư số 179/2013/TT-BTC
ngày 02/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-BTC

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007
đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh, thành phố …… tại Công văn số ……….. ngày ……… và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày …… tháng ……. năm ….. của …. hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 07a đính kèm) với số tiền là ….. (viết bằng chữ: …….).

Trong đó:

– Thuế môn bà

– Thuế GTGT

– …..

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1, …, Cục trưởng Cục Thuế …., Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan….;
– Lưu: VT, …

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 07a
Ban hành kèm theo
Thông tư số 179/2013/TT-BTC
ngày 02/12/2013

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 (1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số …. ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế
(nếu có)

Địa chỉ
(5)

Tổng số tiền thuế,
tiền phạt được
xóa nợ

Trong đó

Thuế môn
bài

Thuế
GTGT

Thuế
TNDN

Tiền phạt
chậm nộp

1

2

3

4

5 = 6 + 7 + … + 10

6

7

8

9

10

A

Tổng cộng:

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

B

Tổng hợp theo Đội thuế

I

Đội thuế A

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1

Hộ gia đình/cá nhân A

2

Hộ gia đình/cá nhân B

II

Đội thuế B

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1

Hộ gia đình/cá nhân A

2

Hộ gia đình/cá nhân B

….

Ghi chú:

(1) Tổng hợp theo danh sách hộ gia đình/cá nhân được xóa nợ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mỗi Chi cục Thuế lập một Quyết định, một biểu

(2) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(3) Bỏ trống

(4) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(5) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố,xã /phường/thị trấn

Ngoài ra các bạn kích vào nút Tải về để có thể tải thêm các biểu mẫu sau:

1. Biểu mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ….(tên doanh nghiệp)…. là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể (mẫu số 10 hoặc mẫu số 9).

2. Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (mẫu số 8).

3. Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ….(tên doanh nghiệp)… (mẫu số 11 hoặc mẫu số 12).

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *