Tổng hợp

Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL áp dụng kỷ luật lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——————-
Số: 1914/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng kỷ luật lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 1664/CNT-TCNS ngày 16/5/2012 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì đối tượng áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Điều 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động là người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Theo đó, các chức danh lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu là đối tượng ký kết hợp đồng lao động thì việc xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ; Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *