Tổng hợp

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH năm 2013 hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH

Số: 2735/LĐTBXH-BHXH
V/v Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 1499/BHXH-CSXH ngày 25/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị có ý kiến về việc hưởng đồng thời hai chế độ trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

– Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể tử ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

– Người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con (kể cả trường hợp đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con).

Như vậy, đối với mỗi chế độ, nếu người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được hưởng chế độ đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Việc làm;
– Lưu: VT, Vụ BHXH (02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trần Thị Thúy Nga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *