Tổng hợp

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT

Mục lục

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT năm 2013 dừng tuyển sinh đối với Trường Cao đẳng Asean do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT

Số: 2181/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG TUYỂN SINH NĂM 2013 ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 442/KL-TTr ngày 17/6/2013 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Asean năm 2012 và 2013;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng tuyển sinh năm 2013 đối với Trường Cao đẳng Asean, lý do:

Trường Cao đẳng Asean đã vi phạm quy định tại Điều 5, Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về giáo dục.

Điều 2. Đến năm 2014, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh được khắc phục và Trường có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở lại thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định cho phép được tuyển sinh trở lại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Asean và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND tỉnh Hưng Yên (để phối hợp);
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *