Tổng hợp

Quyết định 6089/QĐ-UBND

Mục lục

Quyết định 6089/QĐ-UBND

Quyết định 6089/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————
Số: 6089/QĐ-UBND

Bạn đang xem: Quyết định 6089/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

—————————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5228/KHĐT-QLQH ngày 22/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND thành phố bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

PCT UBND Thành phố

Trưởng ban

2

Ngô Văn Quý

Giám đốc Sở KH&ĐT

Phó trưởng ban th/trực

3

Nguyễn Thị Bài

P. Giám đốc Sở KH&ĐT

Thành viên

4

Đỗ Đình Hồng

P. Chánh VP UBND TP

Thành viên

5

Nguyễn Thị Vinh

P. Giám đốc Sở Nội vụ

Thành viên

6

Phạm Văn Đại

P. Giám đốc Sở GD&ĐT

Thành viên

7

Nguyễn Thế Hùng

P. Giám đốc Sở LĐTB&XH

Thành viên

8

Nguyễn Văn Yên

P. Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

9

Phạm Đức Tiến

P. GĐ Sở Công thương

Thành viên

10

Đào Duy Tâm

P. Giám đốc Sở NN&PTNT

Thành viên

11

Vũ Tuấn Định

P. Giám đốc Sở QHKT

Thành viên

12

Phạm Quang Long

Giám đốc Sở VHTT&DL

Thành viên

13

Nguyễn Xuân Tân

P. Giám đốc Sở GTVT

Thành viên

14

Nguyễn Khắc Thọ

P. Giám đốc Sở Xây dựng

Thành viên

15

Nguyễn Trọng Đông

P. Giám đốc Sở TNMT

Thành viên

16

Vũ Như Hạnh

P. Giám đốc Sở KHCN

Thành viên

17

Đặng Vũ Tuấn

P. Giám đốc Sở TT&TT

Thành viên

18

Nguyễn Văn Thọ

P. Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

19

Phạm Xuân Tiên

P. Viện trưởng Viện NCPTKT-XH Hà Nội

Thành viên

20

Nguyễn Châu Hà

P. Cục trưởng Cục Thống kê

Thành viên

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch UBND TP;
– PCT UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc;
– CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
– Các phòng: LĐCSXH, VXKG, TH;
– Lưu: VT, (KH&ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *